* Vše pro výrobu šperků z drahých kamenů a minerálů, korálků a další potřeby pro Vaše tvoření * Autorské šperky a dárkové předměty *
kamenykoralky.com
Vyhledávání
Kategorie
Novinkovač
Zadejte svou adresu pro odebírání informací o novinkách a slevách.
Úvodní stránka > Obchodní podmínky > Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

Reklamační řád a odstoupení od smlouvy

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 1. Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, bydliště.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 1. vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 2. vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 4. jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,u zboží zhotoveného na zakázku, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dále na zboží, kdy kupující porušil jejich originální obal
 2. Vyjma tyto uvedené případy má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží písemně doporučeným dopisem na adresu prodávajícího.
 3. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (14) dnů od převzetí zboží kupujícím. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující.
 4. Ve lhůtě třiceti (30) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy během lhůty 14dní vrátí prodávající kupní cenu (vč. poštovného a balného) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet kupujícího,ze kterého přišla platba za zboží. Pokud bylo zboží placeno hotovostně, uvede kupující účet, na který mu má být částka vrácena.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody, kterou prodávající jednostranně započte proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V tomto případě jdou k tíži kupujícího náklady na poštovné a balné a tato částka mu nebude v případě odstoupení dle §53 odst. 7 obč. zákoníku vrácena zpět.
 7. V případě vrácení jen částečného zboží, nikoliv celé objednávky, nenese prodávající povinnost vrátit poštovné a balné kupujícímu. Prodávající provede vyúčtování a vrátí kupujícímu pouze částku za zpět zaslané zboží.
 8. V případě vrácení jen částečného zboží zpět prodávajícímu, je nutné zaslat seznam vrácených položek zboží. Bez zaslání tohoto seznamu částčného vrácení objednávky nemusí být částečná reklamace vrácení výrobků či zboží uznána.
 9. V případě storna již uhrazené a tím závazné objednávky vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou částku poníženou o stornopoplatek do 30dní od přijetí zrušení objednávky. Stornopoplatek činí 10% z celkové čátky objednávky /na úhradu vzniklých nákladů, jako je balné, poplatek bance za položky,účetní práce, atd/, minimální částka stornopoplatku je 60Kč.

 

Vyřízení reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 2. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství.
 4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům charakteru Zboží.
 5. Reklamace se vždy uplatňuje u Prodávajícího. Nebude uznána oprava u jiného servisního subjektu,kterou by Kupující chtěl předložit Prodávajícímu a požadovat její úhradu.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
Poslední aktualizace procedena 5.2.2015


 

Přihlášení
Nákupní košík
Měny
Doporučujeme
Facebook
Informace
Děkujeme Vám za návštěvu, nabídku zboží stále doplňujeme !
Anketa
Uvítali by jste v naší nabídce i kameny pro sběratele?
Ano
Ne
Nevím
Počítadlo
Online: 19
Dnes: 768
Včera: 1834
Celkem: 414027
NahoruTisknout